สมุดทะเบียนหนังสือรับ พ.ศ. 2567

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Rsivea e-Office สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

SVG
SVG


ทั้งหมด 818 ฉบับ   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 55 Next »

@รับ เลขที่ ลงวันที่ จาก เรื่อง การปฏิบัติ View Edit1 Edit2
728 นศ 0003/ว 552 7/6/2567 สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1) ทราบ 2) แจ้งรองเนาวรัตน์ มอบงานพัสดุ เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานพัสดุและสินทรัพย์
727 ศธ 0643/226 7/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเกษตรภาคเหนือ ส่งไฟล์ระเบียนประวัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 1) ทราบ 2) มอบงานสารสนเทศ
ทราบ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
726 ศธ 0629/554 7/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 ส่งข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 1) ทราบ 2) มอบงานสารสนเทศ
ทราบ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
725 ศธ 0601/7638 6/6/2567 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แจ้งผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินของหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1) ทราบ 2) แจ้งรองเนาวรัตน์ ทราบ 3) มอบงานการเงิน บัญชี นักวิชาการเงิน เพื่อทราบถือปฏิบัติ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),นักวิชาการเงินและบัญชี,งานการเงิน,งานบัญชี
724 จว. 128/2567 7/6/2567 โรงเรียนเจริญวิทย์ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ทราบ
ทราบ,ผู้อำนวยการ,งานบริหารทรัพยากรบุคคล
723 จว. 123/2567 6/6/2567 โรงเรียนเจริญวิทย์ ขอเชิญเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเจริญวิทย์ 1) ทราบ 2) ตอบรับ/ยินดี
ทราบ,งานเลขานุการ
722 ศธ 0622/670 6/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 ขอส่งแบบสำรวจจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา และไฟล์ระเบียนประวัติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 1) ทราบ 2) มอบงานสารสนเทศ
ทราบ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
721 ศธ 0618/562 6/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4 การตรวจสอบความถูกต้องและการอัพโหลดไฟล์รูปถ่ายบัณฑิตเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 1) ทราบ 2) มอบงานสารสนเทศ
ทราบ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
720 ศธ 0606/359 6/6/2567 สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนปฏิรูปกลุ่มวิทยาลัยเกษตรและประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1) ทราบ 2) แจ้งงานการเงิน/แผน/พัสดุ ทราบ
ทราบ,งานการเงิน,งานบัญชี,งานพัสดุและสินทรัพย์
719 ศธ 0619/376 6/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง5 ขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่อผู้ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 1) ทราบ 2) แจ้งรองเนาวรัตน์เสนอ ผอ.จารุวรรณ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานเลขานุการ
718 ศธ 0604/169 6/6/2567 สอศ/สำนักนโยบายและแผนฯ ประชาสัมพันธ์โครงการ Self - Financing Scheme for Foreign Nationals ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2024 - 2025 ณ สาธารณรัฐอินเดีย 1) ทราบ 2) ปิดประกาศ
ทราบ,ปิดประกาศ
717 ด่วนที่สุด
ศธ 0601/7401
4/6/2567 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขยายระยะเวลาการประกวด MOE Content Creator Awards กระทรวงศึกษาธิการ 1) ทราบ 2) ปิดประกาศ
ทราบ,ปิดประกาศ
716 ด่วนที่สุด
ศธ 0601/7474
5/6/2567 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 1) ทราบ
ทราบ
715 ศธ 0616/ว423 6/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง2 ขอส่งจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 1) ทราบ 2) ตอบรับ
ทราบ,ตอบรับ
714 ศธ 0601/7597 6/6/2567 สำนักอำนวยการ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) 1) ทราบ 2) ปิดประกาศ
ทราบ,ปิดประกาศ


ทั้งหมด 818 ฉบับ   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 55 Next »