สมุดทะเบียนหนังสือรับ พ.ศ. 2567

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Rsivea e-Office สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

SVG
SVG


ทั้งหมด 818 ฉบับ   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 55 Next »

@รับ เลขที่ ลงวันที่ จาก เรื่อง การปฏิบัติ View Edit1 Edit2
698 นศ 0004/ว 386 29/5/2567 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการงานมหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นภาคใต้ 1) ทราบ 2) แจ้ง ผช.ชุมพล ทราบ 3) มอบ สพก. 4) ประชาสัมพันธ์
ทราบ,ผู้ช่วยอำนวยการ,งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา,งานสวัสดิการและการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
697 ศธ 0601/7272 4/6/2567 สอศ./สำนักอำนวยการ คำสั่งที่บันทึกในระบบจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 1) ทราบ 2) แจ้งและมอบตามเสนอ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,งานบริหารทรัพยากรบุคคล,งานการเงิน
696 ศธ 0605/7180 31/5/2567 สอศ./สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลการดำเนินงานความร่วมมืออาชีวศึกษาไทย-จีน 1) ทราบ 2) มอบงานความร่วมมือดำเนินการ
ทราบ,งานความร่วมมือ
695 ด่วนที่สุด
ศธ 0614/7234
31/5/2567 สอศ./ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษา แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 งบดำเนินงาน งวดที่2 1) ทราบ 2) แจ้งรองเนาวรัตน์ทราบ 3)มอบงานการเงิน/งานแผน
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานการเงิน,งานวางแผนและงบประมาณ
694 ศธ 0633.5/0385 28/5/2567 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ยืนยันการใช้ร่างขอบเขตงานสร้างปรับปรุงโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 1) ทราบ 2) แจ้งและมอบตามเสนอ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานพัสดุและสินทรัพย์
693 ศธ 06906/7120 31/5/2567 สอศ./กลุ่มประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา การรายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2566 1) ทราบ 2) มอบรองสมพร ดำเนินการ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (2),งานหลักสูตร
692 ศธ 0601/7147 29/5/2567 สอศ./ส่วนการคลังและพัสดุ(สคพ.สอ.) แจ้งการเปิดตรวจการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) และการตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงการศึกษา) 1) ทราบ 2) แจ้งวิทยาลัยสังกัดสถาบันฯ
ทราบ,งานบริหารงานทั่วไป
691 ตร 0029.73(8)/1016 29/5/2567 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ที่ทำการแห่งใหม่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด 1) ทราบ 2) แจ้งและมอบดำเนินการตามเสนอ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
690 - 29/5/2567 สอศ./สำนักอำนวยการ ข้าราชการพลเรือนสามัญถึงแก่กรรม นางสาววิภาดา ตระกูลโต ทราบ
ทราบ
689 ศธ 0606/7102 28/5/2567 สอศ./กลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง ส่งรายงานการประชุม สอศ. 1) ทราบ 2) มอบ ผอ.
ทราบ,ผู้อำนวยการ
688 ศธ 0614/7131 29/5/2567 สอศ./ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษา การประชุมสัมมนากำหนดทิศทางแผนยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพสถาบันการอาชีวศึกษา 1) ทราบ 2) มอบรองสมพรเข้าร่วมประชุมในนามอาชีวศึกษาบัณฑิต 3) มอบรองเนาวรัตน์เข้าร่วมประชุมในนาม ผอ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),รองผู้อำนวยการ (2),งานบริหารทรัพยากรบุคคล
687 ศธ 0614/7130 29/5/2567 สอศ./ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษา การประชุมสัมมนากำหนดทิศทางแผนยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพสถาบันการอาชีวศึกษา 1) ทราบ 2) มอบรองเนาวรัตน์ดำเนินการ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานบริหารงานทั่วไป
686 ศธ 0644/ว 235 24/5/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งใบเสร็จรับเงินสนับสนุนทุนการศึกษา 1) ทราบ 2) แจ้งงานการเงิน
ทราบ,งานการเงิน
685 ศธ 0646.4/ว 033 29/5/2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ขอสารเนื่องโอกาสจัดงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 45 1) ทราบ 2) มอบ มนตรี กลั่นกรอง ข้อความให้ ผอ ด้วย
ทราบ,ผู้อำนวยการ,งานบริหารทรัพยากรบุคคล
684 ด่วนที่สุด
ศธ 0614/7129
29/5/2567 สอศ./ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษา แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนฯ ครั้งที่ 2 งบรายจ่ายอื่น 1) ทราบ 2) แจ้งรองเนาวรัตน์ทราบ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานการเงิน,งานวางแผนและงบประมาณ


ทั้งหมด 818 ฉบับ   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 55 Next »