สมุดทะเบียนหนังสือรับ พ.ศ. 2567

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Rsivea e-Office สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

SVG
SVG


ทั้งหมด 818 ฉบับ   « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 55 Next »

@รับ เลขที่ ลงวันที่ จาก เรื่อง การปฏิบัติ View Edit1 Edit2
683 นศ 0017.3/ว 2670 28/5/2567 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 1) ทราบ มอบ ผชชุมพล พิจารณาดำเนินการ 2) มอบงานพัสดุดำเนินการจัดกิจกรรม 1.1 3) มอบงานสารสนเทศดำเนินการกิจกรรม 1.4
ทราบ,ผู้ช่วยอำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์,งานพัสดุและสินทรัพย์
682 นศ 0017.2/ว 2660 27/5/2567 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเรียน ทราบ
ทราบ
681 นศ0017.3/ว 2647 28/5/2567 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช การแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งทางปกครองตามมาตรา40 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 1) ทราบ มอบงานบุคลากร 2) แจ้งบุคลากรทุกท่านทราบ
ทราบ,แจ้งบุคลากรทราบ,งานบริหารทรัพยากรบุคคล
680 ศธ 0601/7027 28/5/2567 สอศ./สำนักอำนวยการ ขอส่งสำเนาหนังสือ 1) ทราบ 2) มอบงานประชาสัมพันธ์
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
679 ศธ 0643/203 29/5/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1) ทราบ 2) มอบพัสดุดำเนินการ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานพัสดุและสินทรัพย์
678 ด่วนที่สุด
ศธ 0604/182
29/5/2567 สอศ./สำนักนโยบายและแผนอาชีวศึกษา การรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทุกวันจันทร์ 1) ทราบ 2) มอบพัสดุดำเนินการ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานพัสดุและสินทรัพย์
677 ศธ 0643.02/363 23/5/2567 วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร การตอบรับเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุและตรวจรับการจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 2 ชั้น สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ 1) ทราบ 2) มอบงานพัสดุดำเนินการ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานพัสดุและสินทรัพย์
676 อส 0023/(ยพ 1)/224 27/5/2567 สำนักงานการยุติการดำเนินการคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ ให้ชี้แจ้งข้อเท็จจริง 1) ทราบ 2) มอบรองเนาวรัตน์ดำเนินการและติดตามรายงาน ผอ. ทราบ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานบริหารงานทั่วไป
675 ศธ 0646/7027 27/5/2567 สอศ./สำนักอำนวยการ ขอส่งสำเนาหนังสือ
674 ศธ 0601/6958 27/5/2567 สอศ./สำนักอำนวยการ ขอส่งสำเนาหนังสือ 1) ทราบ 2) มอบงานประชาสัมพันธ์
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
673 ด่วนที่สุด
ศธ 0601/6957
27/5/2567 สอศ./สำนักอำนวยการ ขอส่งสำเนาหนังสือ 1) ทราบ 2) มอบงานประชาสัมพันธ์
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
672 ศธ 0618.4/ว 337 28/5/2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ขอเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567
671 ศธ 0646.8/220 27/5/2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง แจ้งข้อมูลโครงการสวนยางพารา (เพิ่มเติม) 1) ทราบ 2) มอบงานพัสดุดำเนินการ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานพัสดุและสินทรัพย์
670 ศธ 0646.12/510 27/5/2567 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัฯฑิต ประจำปีการศึกษา2567 1) ทราบ 2) มอบรองสมพร ดำเนินการจัดทำประกาศผู้ผ่านการพิจารณา
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (2),งานทะเบียน
669 ศธ 0644/239 27/5/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำส่งไฟล์ระเบียนประวัติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 และผู้ขอเลื่อนการเข้ารับมอบปริญญาบัตร เพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลาง "บัณฑิตอาชีวศึกษา" 1) ทราบ 2) มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทราบ,ผู้อำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์


ทั้งหมด 818 ฉบับ   « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 55 Next »