สมุดทะเบียนหนังสือรับ พ.ศ. 2567

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Rsivea e-Office สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

SVG
SVG


ทั้งหมด 818 ฉบับ   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 55 Next »

@รับ เลขที่ ลงวันที่ จาก เรื่อง การปฏิบัติ View Edit1 Edit2
803 ศธ 0629/588 20/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 ตรวจสอบและรับรองข้อมูลขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 1) ทราบ 2) มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทราบ,ผู้อำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
802 ศธ 0625/256 20/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2 ส่งการตรวจสอบและรับรองข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา 2566 1) ทราบ 2) มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทราบ,ผู้อำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
801 ศธ 0633/484 19/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ขอส่งแบบตรวจสอบและรับรองข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 1) ทราบ 2) มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทราบ,ผู้อำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
800 ศธ 0609/8120 19/6/2567 สอศ./สำนักอำนวยการ แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับครั้งที่ 2) 1) ทราบ 2) แจ้งและมอบรองเนาวรัตน์ เพื่อทราบ เตรียมความพร้อมรับการตรวจการใช้ใบเสร็จ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานการเงิน,งานบัญชี,งานพัสดุและสินทรัพย์
799 นศ 0035/ว 3166 19/6/2567 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 1) ทราบ 2) แจ้งแจ้ง ผช.ชุมพล พิจารณาเสนอ จัดบุคคลการเข้าร่วมพิธี
ผู้ช่วยอำนวยการ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
798 ด่วนที่สุด
ศธ 0601/8149
19/6/2567 สอศ./สำนักอำนวยการ ขอส่งสำเนาหนังสือ 1) ทราบ 2) แจ้งและมอบตามเสนอ
ทราบ,ผู้ช่วยอำนวยการ,งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
797 ศธ 0601/8146 19/6/2567 สอศ./สำนักอำนวยการ ขอส่งสำเนาหนังสือ 1) ทราบ 2) ปิดประกาศ
ทราบ,ปิดประกาศ
796 ศธ 0601/8141 19/6/2567 สอศ./ส่วนการคลังและพัสดุ(สคพ.สอ.) การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 1) ทราบ 2) แจ้งรองเนาวรัตน์ทราบ 3) มอบงานบุคลากร และงานการเงิน เพื่อทราบถือปฏิบัติ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานบริหารทรัพยากรบุคคล,งานการเงิน
795 ศธ 0617/549 19/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3 การรับรองรายชื่อบัณฑิตพิธีมอบปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 1) ทราบ 2) มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทราบ,ผู้อำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
794 ศธ 0626/435 19/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3 รับรองข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 1) ทราบ 2) มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทราบ,ผู้อำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
793 ศธ 0616/463 19/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง2 ตรวจสอบและรับรองข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 1) ทราบ 2) มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทราบ,ผู้อำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
792 ด่วนที่สุด
ศธ 0645/266
0/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง การตรวจสอบและรับรองข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 1) ทราบ 2) มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทราบ,ผู้อำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
791 ศธ 0628/251 19/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5 ขอความอนุเคราะห์เปิดระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 1) ทราบ 2) มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทราบ,ผู้อำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
790 อว 0200.5/ว 4599 29/2/2567 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2566 1) ทราบ 2) มอบงานประชาสัมพันธ์ 3) แจ้งรองเนาวรัตน์ทราบ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
789 นศ 0017.5/ว 3133 18/6/2567 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับ การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 1) ทราบ 2) แจ้ง ผช. ชุมพล เพื่อทราบ และประสานงานฝ่ายบริหาร นักวิชาการ นักวิเคาระห์ เข้าร่วมประชุม 3) แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
ทราบ,แจ้งฝ่ายบริหารทราบ,ผู้ช่วยอำนวยการ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ทั้งหมด 818 ฉบับ   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 55 Next »