สมุดทะเบียนหนังสือรับ พ.ศ. 2567

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Rsivea e-Office สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

SVG
SVG


ทั้งหมด 818 ฉบับ   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 55 Next »

@รับ เลขที่ ลงวันที่ จาก เรื่อง การปฏิบัติ View Edit1 Edit2
743 ด่วนที่สุด
ศธ 0617/488
0/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3 ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตรฯ 1) ทราบ 2) แจ้งรอง ผช ผอ. นักวิชาการ นักวิเคาระห์ การเงิน บัญชี พัสดุ งานบริหารทั่วไป ร่วมประชุม 3) มอบงานสารสนเทศดูแลห้องประชุม
ทราบ,ผู้อำนวยการ,รองผู้อำนวยการ (1),รองผู้อำนวยการ (2),ผู้ช่วยอำนวยการ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,งานบริหารงานทั่วไป,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์,งานการเงิน,งานบัญชี,งานพัสดุและสินทรัพย์
742 ศธ 0646.10/ว 26 10/6/2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้าชาวเกษตรสตูล 1) ทราบ 2) ตอบรับ
ทราบ,ตอบรับ,ผู้อำนวยการ,งานบริหารทรัพยากรบุคคล
741 ด่วนที่สุด
ศธ 0633/452
10/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ขอเพิ่มจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน 2566 1) ทราบ 2) มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทราบ,ผู้อำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
740 ศธ 0601/7743 10/6/2567 สอศ./กลุ่มงานวิทยฐานะและใบประกอบวิชาชีพ(สอ.) การจัดทำข้อตกลงและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 67 1) ทราบ 2) แจ้งรองเนาวรัตน์ ทราบ 3) มอบงานบุคลากร ทราบ ถือปฏิบัติ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานบริหารทรัพยากรบุคคล
739 ศธ 0601/7576 10/6/2567 สอศ./กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และข้อมูลบุคคล(สอ.) ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูไปศึกษา 1) ทราบ 2) แจ้งรองเนาวรัตน์ทราบ ถือปฏิบัติ 3) มอบงานบุคลากร
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานบริหารทรัพยากรบุคคล
738 ด่วนที่สุด
นศ 0032/ว 2894
7/6/2567 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช แต้งตั้งคณะกรรมการจัดงานสมโภชวัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง 343 ปี เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู้หัว เนื่องในโอกาศพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 1) ทราบ 2) มอบ
ทราบ,ผู้อำนวยการ
737 ศธ 0619/ว 378 7/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง5 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 1) ทราบ 2) มอบงานประชาสัมพันธ์
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
736 ศธ 0626/381 7/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3 การตรวจสอบความถูกต้องและการอัพโหลดไฟล์รูปถ่ายบัณฑิตเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2566 1) ทราบ 2) มอบงานสารสนเทศ
ทราบ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
735 ศธ 0646.6/ว 223 10/6/2567 สอศ./สำนักอำนวยการ มารดาของผอ.ประนอม อาจหาญ ถึงแก่กรรม 1) ทราบ 2) ได้ประสาน วางหรีดแสดงความอารัลแล้ว 3) มอบรองเนาวรัตน์เรียนแจ้งบุคลากรร่วมทำบุญ
ทราบ,แจ้งบุคลากรทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานการเงิน
734 ศธ 0601/7381 4/6/2567 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1) ทราบ 2) มอบรองเนาวรัตน์พิจารณาสนับสนุน
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1)
733 ศธ 0601/7645 7/6/2567 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจามีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 1) ทราบ 2) แจ้งรองเนาวรัตน์ทราบ ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง 3) มอบงานบุคลากร ดำเนินการ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานบริหารทรัพยากรบุคคล
732 ด่วนที่สุด
ศธ 0615/ว 216
5/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง1 ส่งรายงานการประชุมจัดเตรียมสถานที่งานพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 1) ทราบ 2) มอบรองเนาวรัตน์พิจารณารับรองหรือแก้ไข/ตอบ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1)
731 ศธ 0628/212 7/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5 ส่งขอมูลผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2566 1) ทราบ 2) มอบงานสารสนเทศ
ทราบ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
730 ศธ 0644/ว 280 7/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.2568-2572) 1) ทราบ 2) ตอบรับ 3) แจ้งรองเนาวรัตน์ คุณโสภา เจ้าร่วมเป็นเกียรติ พร้อม ผอ
ทราบ,ผู้อำนวยการ,รองผู้อำนวยการ (1),นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,งานบริหารทรัพยากรบุคคล
729 นศ 0003/ว 551 7/6/2567 สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอแจ้งเวียนหนังสือ 1) ทราบ 2) แจ้งรองเนาวรัตน์ทราบ มอบงานพัสดุ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานพัสดุและสินทรัพย์


ทั้งหมด 818 ฉบับ   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 55 Next »