สมุดทะเบียนหนังสือรับ พ.ศ. 2567

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Rsivea e-Office สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

SVG
SVG


ทั้งหมด 985 ฉบับ   « Previous 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 17 66 Next »

@รับ เลขที่ ลงวันที่ จาก เรื่อง การปฏิบัติ View Edit1 Edit2
820 ศธ 0644/301 21/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การตรวจทานข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 1) ทราบ 2) มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทราบ,ผู้อำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
819 ศธ 0615/239 21/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง1 รับรองข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 1) ทราบ 2) มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทราบ,ผู้อำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
818 ศธ 0646.6/240 19/6/2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ การชี้แจงข้อเท็จจริงค่าไฟฟ้า 1) ทราบ 2) งานการเงิน และนักวิชาการการเงิน ดำเนินการจัดทำรายงานภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2567
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),นักวิชาการเงินและบัญชี,งานการเงิน
817 ศธ 0627/ว 497 20/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ 1) ทราบ 2) มอบงานบุคลากรดำเนินการ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานบริหารทรัพยากรบุคคล
816 ศธ 0627/503 20/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4 ส่งแบบลงนามรับรองรายชื่อบีณฑิตพิธีมอบปริญญาบัตร 1) ทราบ 2) มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทราบ,ผู้อำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
815 ศธ 0609/8180 20/6/2567 สอศ./กลุ่มตรวจสอบภายใน แบบสอบถามการปฏิบัติงานและการควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน 1) ทราบ 2) แจ้งรองเนาวรัตน์ทราบ มอบงานการเงินดำเนินการ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานการเงิน
814 ศธ 0607/221 20/6/2567 สอศ./สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนโครงการการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบ อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๒ 1) ทราบ 2) แจ้ง ผช.ชุมพล ทราบ 3) มอบ สวพ.
ทราบ,ผู้ช่วยอำนวยการ,งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
813 นศ 0031/ว 262 12/6/2567 สำนักงานประกันสังคม ขอให้ส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบบัญชีค่าจ้างประจำปี 2566 1) ทราบ 2) แจ้งและมอบดำเนินการตามเสนอ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานบริหารทรัพยากรบุคคล
812 ศธ 0643/259 20/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ตรวจสอบและรับรองข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 1) ทราบ 2) แจ้งและมอบตามเสนอ
ทราบ,ผู้อำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
811 ศธ 0623/558 20/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก การตรวจสอบและรับรองข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 1) ทราบ 2) แจ้งและมอบตามเสนอ
ทราบ,ผู้อำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
810 ศธ 0631/465 20/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 รับรองข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 1) ทราบ 2) แจ้งและมอบตามเสนอ
ทราบ,ผู้อำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
809 ด่วนที่สุด
ศธ 0601/8239
20/6/2567 สอศ./สำนักอำนวยการ การกำหนดให้การไหว้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ประเภทการทักทายและการแสดงความเคารพแบบไทย 1) ทราบ 2) แจ้งเรียนบุคลากรทุกฝ่ายทุกท่านทราบ
ทราบ,แจ้งบุคลากรทราบ
808 ศธ 0618/631 20/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4 การตรวจสอบและรับรองข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 1) ทราบ 2) มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทราบ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
807 ด่วนที่สุด
ศธ 0614/8242
20/6/2567 สอศ./ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษา แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ งบดำเนินการ 1) ทราบ 2) แจ้งรองเนาวรัตน์ ทราบ แจ้งงานการเงินทราบ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานการเงิน
806 20/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้1 ขอความอนุเคราะห์เปิดระบบลงทะเบียนการยืนยันการเข้ารับปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 1) ทราบ 2) มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศทราบ / อนุมัติ
ทราบ,ผู้อำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์


ทั้งหมด 985 ฉบับ   « Previous 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 17 66 Next »