ทะเบียนบันทึกข้อความภายนอก สอ.

สมุดทะเบียนบันทึกข้อความภายนอกสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Rsivea e-Office สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

SVG
SVG

ทั้งหมด 5 ฉบับ   1


@# เลขที่ ลงวันที่ จาก เรื่อง การปฏิบัติ View Edit
5 นอก สอ.5/2567 7/3/2567 นายสมพร ดำยศ รายงานผลการกำหนดแนวปฏิบัติของสถานศึกษาในการนำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อสภาสถาบันการ อาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ 1) ทราบ 2) เห็นชอบดำเนินการ 3) แจ้งวิทยาลัย ทราบ ดำเนินการ 4) แจ้งวิทยาลัย ให้ผู้บริหารมาร่วมประชุมและชี้แจ้ง 29 มีนาคม 2567
4 นอก สอ.4/2567 26/2/2567 นายนภัทร สุขสวัสดิ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน และขออนุมัติเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ อนุมัติ
3 นอก สอ.3/2567 21/2/2567 นายนภัทร สุขสวัสดิ์ ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ อนุมัติ
2 นอก สอ.2/2567 20/2/2567 นายมนตรี สิ่งห์สุวรรณ ขออนุมัติ แบบสำรวจความต้องการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีฯ และ แบบสำรวจ ความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของครูผู้สอนฯ" อนุญาต
1 นอก สอ.1/2567 2/2/2567 นางสาววิมลิน สุขแก้ว


ทั้งหมด 5 ฉบับ   1