สมุดทะเบียนหนังสือรับ พ.ศ. 2567

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Rsivea e-Office สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

SVG
SVG


ทั้งหมด 818 ฉบับ   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 55 Next »

@รับ เลขที่ ลงวันที่ จาก เรื่อง การปฏิบัติ View Edit1 Edit2
773 ศธ 0601/8044 13/6/2567 สอศ./ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษา การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 1) ทราบ 2) มอบ ผช.ชุมพลกำหนดกิจกรรมจิตอาสาในสองแนวทาง อย่างใดอย่างหนึ่ง 2.1 จัดกรรมกรรมของสถาบัน 2.2 ร่วมกับหน่วยงานอื่น 3 ดำเนินการ
ทราบ,ผู้ช่วยอำนวยการ,งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
772 ด่วนที่สุด
ศธ 0601/8041
14/6/2567 สอศ./กลุ่มงานจัดการงานบุคคล2(สอ.) รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอา 1) ทราบ 2) แจ้งรองเนาวรัตน์ ทราบ และดำเนินการมอบงานบุคลากร ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง 3) แจ้งฝ่ายบริหาร ทราบ
ทราบ,แจ้งฝ่ายบริหารทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานบริหารทรัพยากรบุคคล
771 นศ 0017.3/ว 3036 14/6/2567 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช การรับฟังความคิดเห็นตามพรบหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย 1) ทราบ 2) แจ้งฝ่ายบริหารทราบ พิจารณาดำเนินการ ตอบ
ทราบ,แจ้งฝ่ายบริหารทราบ
770 ศธ 0601/7988 13/6/2567 สอศ./สำนักอำนวยการ รายงานประจำปี 2566 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 1) ทราบ 2) แจ้งฝ่ายบริหารทราบ
แจ้งฝ่ายบริหารทราบ
769 ศธ 0601/7987 14/6/2567 สอศ./สำนักอำนวยการ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ แยก แลก ยิ้ม Green Innovation Contest ประจำปี 2567 1) ทราบ 2) แจ้งและมอบดำเนินการตามเสนอ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
768 ศธ 0614/7933 13/6/2567 สอศ./ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเรื่องเป็นกรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 แทนตำแหน่งที่ว่าง 1) ทราบ 2) แจ้งรองเนาวรัตน์ ทราบ 3) ดำเนินการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานบริหารทรัพยากรบุคคล
767 ด่วนที่สุด
ศธ 0618/ว 602
13/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทฯ 1) ทราบ 2) แจ้งรองสมพร ทราบ 3) ตอบรับ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (2)
766 ด่วนที่สุด
ศธ 0618/ว 598
13/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4 ขอเชิญประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2567 1) ทราบ 2) ขอไปราชการ 3) ตอบรับ 4) เรียนแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำข้อมูลประกอบการประชุม ให้ ผอ
ทราบ,ตอบรับ,แจ้งบุคลากรทราบ,ผู้อำนวยการ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,งานบริหารทรัพยากรบุคคล
765 นศ 0014.3/ว 2965 13/6/2567 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช การจัดพพิธีเปิด โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 1) ทราบ 2) มอบ ผช.ชุมพลเข้าแทน ผอ.
ทราบ,ผู้ช่วยอำนวยการ,งานบริหารทรัพยากรบุคคล
764 นศ 0035/ว 42 13/6/2567 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ พระครูกาแก้วฯ อดีตเจ้าอาวาสวัดหน้าพระลาน ทราบ
ทราบ
763 ศธ 02139/ว 8 10/6/2567 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ขอเชิญประชุมสร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศและจัดทำโครงการสำคัญภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาภาคใต้ และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พ.ศ. 2569 1) ทราบ 2) มอบคุณโสภา วงษ์โถง เข้าร่วมประชุม ตอบรับ
ทราบ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,งานบริหารทรัพยากรบุคคล
762 ศธ 0631/426 13/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 ขอส่งจดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 1) ทราบ 2) แจ้งและมอบตามเสนอ 3) ตอบรับ
ทราบ,ตอบรับ,รองผู้อำนวยการ (1),งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
761 ศธ 0618/ว 588 13/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4 ขอส่งจดหมายข่าว 1) ทราบ 2) แจ้งและมอบตามเสนอ 3) ตอบรับ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
760 ศธ 0601/7897 13/6/2567 สอศ./สำนักอำนวยการ ขอส่งสำเนาหนังสือ ทราบ
ทราบ
759 ด่วนที่สุด
ศธ 0621/ว 663
13/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้2 ขอความอนุเคราะห์รายชื่อบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อจัดทำสูจิบัตร 1) ทราบ 2) แจ้งและมอบดำเนินการตามเสนอ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (2),ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต,งานทะเบียน


ทั้งหมด 818 ฉบับ   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 55 Next »