สมุดทะเบียนหนังสือรับ พ.ศ. 2567

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Rsivea e-Office สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

SVG
SVG


ทั้งหมด 818 ฉบับ   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 55 Next »

@รับ เลขที่ หน่วยงาน/ชื่อเรื่อง การปฏิบัติ เปิดเอกสาร View Edit1 Edit2
818 ศธ 0646.6/240
ลว 19/6/2567
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
การชี้แจงข้อเท็จจริงค่าไฟฟ้า

ดูสถานะการเปิด
817 ศธ 0627/ว 497
ลว 20/6/2567
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ

ดูสถานะการเปิด
816 ศธ 0627/503
ลว 20/6/2567
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4
ส่งแบบลงนามรับรองรายชื่อบีณฑิตพิธีมอบปริญญาบัตร

ดูสถานะการเปิด
815 ศธ 0609/8180
ลว 20/6/2567
สอศ./กลุ่มตรวจสอบภายใน
แบบสอบถามการปฏิบัติงานและการควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน

ดูสถานะการเปิด
814 ศธ 0607/221
ลว 20/6/2567
สอศ./สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนโครงการการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบ อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๒

ดูสถานะการเปิด
813 นศ 0031/ว 262
ลว 12/6/2567
สำนักงานประกันสังคม
ขอให้ส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบบัญชีค่าจ้างประจำปี 2566
1) ทราบ 2) แจ้งและมอบดำเนินการตามเสนอ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานบริหารทรัพยากรบุคคล
ดูสถานะการเปิด
812 ศธ 0643/259
ลว 20/6/2567
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
ตรวจสอบและรับรองข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปีการศึกษา 2566
1) ทราบ 2) แจ้งและมอบตามเสนอ
ทราบ,ผู้อำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
ดูสถานะการเปิด
811 ศธ 0623/558
ลว 20/6/2567
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
การตรวจสอบและรับรองข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
1) ทราบ 2) แจ้งและมอบตามเสนอ
ทราบ,ผู้อำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
ดูสถานะการเปิด
810 ศธ 0631/465
ลว 20/6/2567
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3
รับรองข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566
1) ทราบ 2) แจ้งและมอบตามเสนอ
ทราบ,ผู้อำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
ดูสถานะการเปิด
809 ด่วนที่สุด
ศธ 0601/8239

ลว 20/6/2567
สอศ./สำนักอำนวยการ
การกำหนดให้การไหว้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ประเภทการทักทายและการแสดงความเคารพแบบไทย
1) ทราบ 2) แจ้งเรียนบุคลากรทุกฝ่ายทุกท่านทราบ
ทราบ,แจ้งบุคลากรทราบ
ดูสถานะการเปิด
808 ศธ 0618/631
ลว 20/6/2567
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4
การตรวจสอบและรับรองข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566
1) ทราบ 2) มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทราบ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
ดูสถานะการเปิด
807 ด่วนที่สุด
ศธ 0614/8242

ลว 20/6/2567
สอศ./ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษา
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ งบดำเนินการ
1) ทราบ 2) แจ้งรองเนาวรัตน์ ทราบ แจ้งงานการเงินทราบ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานการเงิน
ดูสถานะการเปิด
806
ลว 20/6/2567
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้1
ขอความอนุเคราะห์เปิดระบบลงทะเบียนการยืนยันการเข้ารับปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
1) ทราบ 2) มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศทราบ / อนุมัติ
ทราบ,ผู้อำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
ดูสถานะการเปิด
805 ศธ 0632/501
ลว 19/6/2567
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ4
รายงานผลการตรวจสอบและรับรองข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566
1) ทราบ 2) มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทราบ,ผู้อำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
ดูสถานะการเปิด
804 ศธ 0624/405
ลว 20/6/2567
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1
การตรวจสอบและรับรองข้อมูล
1) ทราบ 2) มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทราบ,ผู้อำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
ดูสถานะการเปิด


ทั้งหมด 818 ฉบับ   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 55 Next »