เพิ่มข้อมูลทึกข้อความภายนอก สอ.

แบบฟอร์มเพิ่มข้อมูลบันทึกข้อความภายนอกสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน