สมุดทะเบียนหนังสือส่ง

แบบฟอร์มลงทะเบียนรายการส่งหนังสือราชการ

ผู้ดำเนินการจัดทำหนังสือตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบ

ฝ่ายปฏิบัติการที่รับผิดชอบ