สมุดทะเบียนหนังสือส่ง

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Rsivea e-Office สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

SVG
SVG


ทั้งหมด 260 ฉบับ   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 18 Next »


@รับ เลขที่ ลงวันที่ ส่งถึงหน่วยงาน เรื่อง การปฏิบัติ View
261 ด่วนที่สุด
ศธ 0646/261
20/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 การดำเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้รับปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2566 1006
260 ศธ 0646/260 20/6/2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ขอปรึกษาหารือการใช้พื้นที่สวนปาล์ม 1009
259 ศธ 0646/259 20/6/2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ขอความอนุเคราะห์บ้านพัก 1009
258 ด่วนที่สุด
ศธ 0646/258
20/6/2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ขอให้รายงานผลโคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองบริจาค 1009
257 ด่วนที่สุด
ศธ 0646/ว 257
20/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาทุกสถาบัน นำส่งบัตรประจำตัวบัณฑิต พิธีมอบปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 1006
256 ด่วนที่สุด
ศธ 0646/256
19/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 เปิดระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2566 กรณีขอลงทะเบียนเพิ่มเติม 1006
255 ด่วนที่สุด
ศธ 0646/255
19/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 รายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อประกอบการจัดทำแผนการโอนจัดสรรงบดำเนินงาน สถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 3 1006
254 ด่วนที่สุด
ศธ 0646/254
19/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 แจ้งผลการแก้ไขคำนำหน้านามบัณฑิต พิธีมอบปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 1006
253 ศธ 0646/253 19/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ตอบรับจดหมายข่าว 1010
252 ศธ 0646/252 19/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ตอบรับจดหมายข่าว 1010
251 ด่วนที่สุด
ศธ 0646/251
18/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก แจ้งผลการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) 1006
250 ด่วนที่สุด
ศธ 0646/250
18/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แจ้งผลการแก้ไขคำนำหน้านามบัณฑิต พิธีมอบปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 1006
249 ด่วนที่สุด
ศธ 0646/ว 249
18/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาทุกสถาบัน ตรวจสอบและรับรองข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 1006
248 ด่วนที่สุด
ศธ 0646/ว 247
18/6/2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศร ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเตรียมงานฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต ครั้งที่ 3/2567 1009
247 ด่วนที่สุด
ศธ 0646/ว 248
18/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 22 แห่ง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเตรียมงานฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต ครั้งที่ 3/2567 1009
ทั้งหมด 260 ฉบับ   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 18 Next »