สมุดทะเบียนหนังสือรับ พ.ศ. 2567

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Rsivea e-Office สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

SVG
SVG


ทั้งหมด 818 ฉบับ   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 55 Next »

@รับ เลขที่ ลงวันที่ จาก เรื่อง การปฏิบัติ View Edit1 Edit2
788 ศธ 0623/550 18/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ขอเปิดระบบการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 1) ทราบ 2) อนุญาต 3) แจ้งผู้ดูแลระบบ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการ 4) ตอบ
ทราบ,ผู้อำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
787 มท5307.60/472003179466 18/6/2567 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอช้างกลาง แจ้งค่าไฟฟ้า 1) ทราบ 2) แจ้งและมอบดำเนินการตามเสนอ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานการเงิน
786 ศธ 0601/8135 18/6/2567 สอศ./ส่วนการคลังและพัสดุ(สคพ.สอ.) ขอความอนุเคราะห์ให้ความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 1) ทราบ 2) แจ้งรองเนาวรัตน์ทราบ และงานพัสดุ ดำเนินการ ตอบ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานพัสดุและสินทรัพย์
785 ด่วนที่สุด
ศธ 0614/8106
18/6/2567 สอศ./ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษา แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1) ทราบ 2) แจ้งรองเนาวรัตน์ทราบ ดำเนินการสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานการเงิน,งานบัญชี,งานพัสดุและสินทรัพย์
784 ศธ 0604/212 14/6/2567 ประชาสัมพันทุนการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ วิจัย การพัฒนาและเยาวชนสาธารณรัฐสโลวัก ปีการศึกษา 2567 1) ทราบ 2) แจ้งและมอบดำเนินการตามเสนอ
ทราบ,ผู้ช่วยอำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์,งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
783 ด่วนที่สุด
ศธ 0626/425
17/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3 ขอเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านามในพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566
782 ศธ 0603/060 17/6/2567 สอศ./สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2567 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567 1) ทราบ 2) แจ้งรองสมพร ทราบ วิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและดำเนินการตอบแบบสอบถาม
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (2),งานหลักสูตร
781 ด่วนที่สุด
ศธ 0631/681
17/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้2 ข้อข้อมูลจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 1) ทราบ 2) แจ้ง รองสมพรทราบ 3) มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลแล้วเสร็จ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (2),งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
780 ด่วนที่สุด
ศธ 0626/418
17/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3 ขอข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 1) ทราบ 2) มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการวิเคาะห์ขอมูล
ทราบ,ผู้อำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
779 ด่วนที่สุด
นศ 0017.3/ว 3071
14/6/2567 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมประเมินความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ฯ 1) ทราบ 2) แจ้งและมอบดำเนินการตามเสนอ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
778 ศธ 0601/8068 17/6/2567 สอศ./สำนักอำนวยการ ขอส่งสำเนาหนังสือ 1) ทราบ 2) แจ้งและมอบดำเนินการตามเสนอ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
777 ศธ0617/ว 510 14/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์พิธีมอบปริญญาบัตร 1) ทราบ 2) แจ้งรองเนาวรัตน์ ทราบ พิจารณาดำเนินการโดยมอบงานประชาสัมพันธ์ดำเนินการ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
776 ศธ 0614/8039 14/6/2567 สอศ./ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษา สำรวจข้อมูลการพัฒนานวัตกรรม การวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ตามแนวทางการขับเคลื่อนงานนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 1) ทราบ 2) มอบ ผช.ชุมพล สำรวจข้อมูลจากวิทยาลัยด่วน 3) ดำเนินการตอบ 4) มีปัญหาให้หารือ ผอ.ด่วน
ทราบ,ผู้ช่วยอำนวยการ,งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
775 ศธ 0614/8040 14/6/2567 สอศ./ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษา ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการบรรณาธิการกิจการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสถาบันการอาีชวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 1) ทราบ 2) แจ้งรองเนาวรัตน์ ทราบ 3) มอบสพค.ดำเนินการร่วมประชุมและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประสานงาน ผอ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานวางแผนและงบประมาณ,งานติดตามและประเมินผล
774 ศธ 0646.8/258 13/6/2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง การรายงานผลการเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1) ทราบ 2) แจ้งและมอบดำเนินการตามเสนอ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานบริหารทรัพยากรบุคคล


ทั้งหมด 818 ฉบับ   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 55 Next »