สมุดทะเบียนหนังสือรับ พ.ศ. 2567

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Rsivea e-Office สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

SVG
SVG


ทั้งหมด 818 ฉบับ   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 55 Next »

@รับ เลขที่ ลงวันที่ จาก เรื่อง การปฏิบัติ View Edit1 Edit2
758 ด่วนที่สุด
ศธ 0621/ว 632
13/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้2 เลื่อนการจัดส่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้รับปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2566 1) ทราบ 2) แจ้งและมอบดำเนินการตามเสนอ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (2),ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต,งานทะเบียน
757 ศธ 0621/ว 672 10/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้2 การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี ฯ 1) ทราบ 2) แจ้งรองสมพร ทราบ พิจารณาดำเนินการ 3) มอบงานปรกันคุณภาพดำเนินการ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (2),งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
756 ศธ 0617/507 13/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อประกอบการจัดทำแผนโอนจัดสรรงบปดำเนินงาน 1) ทราบ 2) แจ้งรองสมพร ทราบ 3) มอบงานทะเบียนรายงาน
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (2),ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต,งานทะเบียน
755 ศธ ศธ 0601/3780 12/6/2567 สอศ./สำนักอำนวยการ ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2567 1) ทราบ 2) แจ้งและมอบรองเนาวรัตน์ดำเนินการ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานการเงิน
754 ศธ 0646.1/318 12/6/2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช รายงานการประชุม 1) ทราบ 2) แจ้งรองเนาวรัตน์ ทราบ 3) สำเนามอบงานการเงิน บัญชี เพื่อใช่ประกอบการทำงาน
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานการเงิน,งานบัญชี
753 ด่วนที่สุด
ศธ 0617/506
12/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3 ขอเชิญประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนสู่มาตรฐานอาชีพฯ 1) ทราบ 2) แจ้งรองเนาวรัตน์ คุณศิรินภัส เข้าร่วมประชุมกับ ผอ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์,งานติดตามและประเมินผล
752 ศธ 0604/210 12/6/2567 สอศ./สำนักนโยบายและแผนอาชีวศึกษา แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2567 1) ทราบ 2) มอบงานพัสดุ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานพัสดุและสินทรัพย์
751 ศธ 0629/561 12/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 การตรวจสอบความถูกต้องและการอัพโหลดไฟล์รูปถ่ายบัณฑิตเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2566 1) ทราบ 2) มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
750 ศธ 0622/689 12/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 ขอเชิญร่วมประชาพิจารร์ร่างขอบเขตงาน (TOR) จ้างก่อสร้างงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าอาคาร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 1) ทราบ 2) แจ้งและมอบดำเนินการตามเสนอ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานพัสดุและสินทรัพย์
749 ศธ 0604/204 12/6/2567 สอศ./สำนักนโยบายและแผนอาชีวศึกษา บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับแก้ไข) 1) ทราบ 2) มอบงานพัสดุ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานพัสดุและสินทรัพย์
748 นศ 0023.6/ว2944 11/6/2567 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช การขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 1) ทราบ 2) แจ้งรองเนาวรัตน์ ทราบ 3) มอบงานพัสดุ เพื่อทราบ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานพัสดุและสินทรัพย์
747 ศธ 0646.6/225 10/6/2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ขอลากิจ 1) ทราบ 2) ลงนามแล้ว
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานบริหารทรัพยากรบุคคล
746 ศธ 0601/7778 11/6/2567 สอศ./กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์(สคพ.สอ.) ขอแจ้งเวัยนหนังสือจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 1) ทราบ 2) แจ้งรองเนาวรัตน์ ทราบ พิจารณาดำเนินการ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานพัสดุและสินทรัพย์
745 ศธ 0601/7777 11/6/2567 สอศ./กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์(สคพ.สอ.) ขอแจ้งเวียนหนังสือจากกระทรวงการคลัง 1) ทราบ 2) แจ้งและมอบดำเนินการตามเสนอ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานพัสดุและสินทรัพย์
744 ด่วนที่สุด
ศธ 0620/456
10/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้1 เปิดระบบจัดการข้อมูลบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 1) ทราบ 2) มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทราบ,ผู้อำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์


ทั้งหมด 818 ฉบับ   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 55 Next »