ทะเบียนหนังสือประทับตรา

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Rsivea e-Office สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

SVG
SVG

@ที่ เลขที่ ลงวันที่ ส่งถึงหน่วยงาน เรื่อง การปฏิบัติ View Edit
2 ศธ 0646/ว 2 3/1/2566 สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้อำนวยการสถาบัน,อัญชลี พลวารินทร์
1 ศธ 0646/ว 1 0/1/2566 สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ การรับสมัครโครงการเยาวชนที่ปรึกษายูนิเซฟ (YPAB) รุ่นที่ 2 ผู้อำนวยการสถาบัน,อัญชลี พลวารินทร์