สมุดทะเบียนหนังสือรับ พ.ศ. 2567

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Rsivea e-Office สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

SVG
SVG


ทั้งหมด 818 ฉบับ   « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 55 Next »

@รับ เลขที่ ลงวันที่ จาก เรื่อง การปฏิบัติ View Edit1 Edit2
713 วธ 1002/ว428 9/5/2567 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันโครงการ Moral Hackathon 2024 1) ทราบ 2) แจ้งวิทยาลัยสังกัดสถาบันฯ ทราบ
ทราบ,งานบริหารงานทั่วไป
712 ศธ 0646.1/305 5/6/2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมให้ข้อเสนอแนะและขออนุญาตใช้พื้นที่ห้องประชุม ๙ พฤษภาคม 1) ทราบ 2) เรียนเชิญฝ่ายบริหารนักวิชาการ/นักวิเคราะห์ฯ/การเงิน/บัญชี และพัสดุ เข้าร่วม
ทราบ,ผู้อำนวยการ,รองผู้อำนวยการ (1),รองผู้อำนวยการ (2),ผู้ช่วยอำนวยการ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,งานการเงิน,งานบัญชี,งานพัสดุและสินทรัพย์
711 มท5037.60/494003114765 18/5/2567 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอช้างกลาง แจ้งค่าไฟฟ้า 1) ทราบ 2) มอบงานการเงิน
ทราบ,งานการเงิน
710 ด่วนที่สุด
ศธ 0612/054
5/6/2567 สอศ./ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการดำเนินงาน 1) ทราบ 2) แจ้งและมอบดำเนินการตามเสนอ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (2),งานหลักสูตร
709 นศ 0017.3/ว 2647 27/5/2567 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช การแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งทางปกครองตามมาตรา40 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 1) ทราบ 2) แจ้งรองเนาวรัตน์ ทราบ 3) มอบงานบุคลากรเป็นแนวปฏิบัติ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานบริหารทรัพยากรบุคคล
708 ศธ 0646.12/489 20/5/2567 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ส่งแบบรายงานผลการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการอาชีวศึกษา 1) ทราบ 2) แจ้งรองสมพรทราบ 3) มอบงาน อาชีวศึกษา
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (2),งานทะเบียน
707 ศธ 0601/7150 29/6/2567 สอศ./สำนักอำนวยการ แจ้งการเข้าตรวจสอบ 1) ทราบ 2) แจ้งฝ่ายบริหารทราบ
ทราบ,แจ้งฝ่ายบริหารทราบ
706 ศธ 0624/ว 314 27/5/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1 ขอส่งวารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา 1) ทราบ 2) มอบ ผช.ชุมพล 3) ตอบรับ
ทราบ,ตอบรับ,ผู้ช่วยอำนวยการ
705 นศ 0017.3/ว 2732 4/6/2567 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 1) ทราบ 2) แจ้งรองเนาวรัตน์ทราบ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1)
704 ศธ 0621.4/ว 618 4/6/2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2566 1) ทราบ 2) แจ้งและมอบดำเนินการตามเสนอ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (2),งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
703 ศธ 0601/7385 4/6/2567 สอศ./สำนักอำนวยการ ขอส่งสำเนาหนังสือ 1) ทราบ 2) มอบงานประชาสัมพันธ์
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
702 ด่วนที่สุด
ศธ 0603/053
4/6/2567 การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา (e-MVS) 1) ทราบ 2) แจ้งรองเนาวรัตน์ทราบ 3) มอบงานติดตามฯ ดำเนินการอีกครั้ง
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานติดตามและประเมินผล
701 ศธ 0646.12/522 4/6/2567 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอแจ้งการรายงานตัวของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีฯ 1) ทราบ 2) แจ้งรองสมพรทราบ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (2),งานหลักสูตร
700 ศธ 0616/ว 413 0/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง2 สำรวจบัตรจอดรถยนต์คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 1) ทราบ 2) มอบรองเนาวรัตน์ดำเนินการแจ้งข้อมูล
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานพัสดุและสินทรัพย์
699 ศธ 0626/ว 747 4/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3 ประชาสัมพันธ์หนังสืออนุสรณ์ "บัณฑิตอาชีวะ 2565" (E-book) 1) ทราบ 2) แจ้งรองสมพรทราบ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (2)


ทั้งหมด 818 ฉบับ   « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 55 Next »