สมุดทะเบียนหนังสือรับ พ.ศ. 2567

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Rsivea e-Office สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

SVG
SVG


ทั้งหมด 818 ฉบับ   « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 55 Next »

@รับ เลขที่ ลงวันที่ จาก เรื่อง การปฏิบัติ View Edit1 Edit2
668 ศธ 0622/600 27/5/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 ขอส่งแบบสำรวจจำนวนผู้สำเรจการศึกษา และไฟล์ระเบียนประวัติผู้สำเร็จการศึกษา 1) ทราบ 2) มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทราบ,ผู้อำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
667 ศธ 0627/403 27/5/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4 ส่งระเบียนประวัติข้อมูลู้สำเร็จการศึกษา ปี 2566 1) ทราบ 2) มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทราบ,ผู้อำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
666 ด่วนที่สุด
ศธ 0601/6928
27/5/2567 สอศ./สำนักอำนวยการ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 1) ทราบ 2) มอบ ผช.ชุมพล ดำเนินการ ใน www. ของสถาบันฯ
ทราบ,ผู้ช่วยอำนวยการ
665 27/5/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2 ขอส่งรายงานนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ปี2566 1) ทราบ 2) มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทราบ,ผู้อำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
664 ด่วนที่สุด
นศ 0018.1/ว 2601
24/5/2567 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 1) ทราบ 2) มอบ ผช.ชุมพล พิจารณาเสนอ
ทราบ,ผู้ช่วยอำนวยการ
663 ศธ 0618/ว 016 27/5/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5/2567 1) ทราบ 2) มอบรองเนาวรัตน์ เข้าประชุมแทน 3) แจ้ง
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานบริหารทรัพยากรบุคคล
662 ศธ 0607/6888 24/5/2567 สอศ./สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาและการขับเคลื่อน 8 Agenda ภายใต้นโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” 1) ทราบ 2) แจ้งวิทยาลัย ในสังกัดทราบ ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
ทราบ,แจ้งวิทยาลัยในสังกัด
661 ศธ 0645.1/อกท.018 24/5/2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำสมาชิก อกท. 1) ทราบ 2) ติดราชการ / ตอบ
ทราบ,ตอบรับ,ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
660 ศธ0627/ว 342 13/5/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4 ขอส่งวารสารวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 1) ทราบ 2) ตอบรับ
ทราบ,ตอบรับ,ผู้ช่วยอำนวยการ,งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
659 ศธ 0601/6817 24/5/2567 สอศ./สำนักอำนวยการ ขอส่งสำเนาหนังสือ 1) ทราบ 2) แจ้งฝ่ายบริหารทราบ
ทราบ,แจ้งฝ่ายบริหารทราบ
658 ศธ 0617/448 24/5/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 1) ทราบ 2) มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทราบ,ผู้อำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
657 ด่วนที่สุด
ศธ 0601/6816
24/5/2567 สอศ./สำนักอำนวยการ ขอส่งสำเนาหนังสือ ทราบ
ทราบ
656 ด่วนที่สุด
ศธ 0601/6818
23/5/2567 สอศ./สำนักอำนวยการ การยกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียน 1) ทราบ 2) แจ้งเรียนบริหารทราบ
ทราบ,แจ้งฝ่ายบริหารทราบ
655 ด่วนที่สุด
ศธ 0617/447
24/5/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3 สำรวจข้อมูลประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 1) ทราบ 2) แจ้งรองเนาวรัตน์ดำเนินการ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์,งานการเงิน,งานพัสดุและสินทรัพย์,งานวางแผนและงบประมาณ
654 ศธ 0621/575 23/5/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้2 นำส่งไฟล์ระเบียนประวัติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 และผู้ขอเลื่อน 1) ทราบ 2) มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทราบ,ผู้อำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์


ทั้งหมด 818 ฉบับ   « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 55 Next »