สมุดทะเบียนหนังสือรับ พ.ศ. 2567

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Rsivea e-Office สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

SVG
SVG


ทั้งหมด 818 ฉบับ   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 55 Next »

@รับ เลขที่ ลงวันที่ จาก เรื่อง การปฏิบัติ View Edit1 Edit2
818 ศธ 0646.6/240 19/6/2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ การชี้แจงข้อเท็จจริงค่าไฟฟ้า
817 ศธ 0627/ว 497 20/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ
816 ศธ 0627/503 20/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4 ส่งแบบลงนามรับรองรายชื่อบีณฑิตพิธีมอบปริญญาบัตร
815 ศธ 0609/8180 20/6/2567 สอศ./กลุ่มตรวจสอบภายใน แบบสอบถามการปฏิบัติงานและการควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน
814 ศธ 0607/221 20/6/2567 สอศ./สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนโครงการการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบ อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๒
813 นศ 0031/ว 262 12/6/2567 สำนักงานประกันสังคม ขอให้ส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบบัญชีค่าจ้างประจำปี 2566 1) ทราบ 2) แจ้งและมอบดำเนินการตามเสนอ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานบริหารทรัพยากรบุคคล
812 ศธ 0643/259 20/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ตรวจสอบและรับรองข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 1) ทราบ 2) แจ้งและมอบตามเสนอ
ทราบ,ผู้อำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
811 ศธ 0623/558 20/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก การตรวจสอบและรับรองข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 1) ทราบ 2) แจ้งและมอบตามเสนอ
ทราบ,ผู้อำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
810 ศธ 0631/465 20/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 รับรองข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 1) ทราบ 2) แจ้งและมอบตามเสนอ
ทราบ,ผู้อำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
809 ด่วนที่สุด
ศธ 0601/8239
20/6/2567 สอศ./สำนักอำนวยการ การกำหนดให้การไหว้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ประเภทการทักทายและการแสดงความเคารพแบบไทย 1) ทราบ 2) แจ้งเรียนบุคลากรทุกฝ่ายทุกท่านทราบ
ทราบ,แจ้งบุคลากรทราบ
808 ศธ 0618/631 20/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4 การตรวจสอบและรับรองข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 1) ทราบ 2) มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทราบ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
807 ด่วนที่สุด
ศธ 0614/8242
20/6/2567 สอศ./ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษา แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ งบดำเนินการ 1) ทราบ 2) แจ้งรองเนาวรัตน์ ทราบ แจ้งงานการเงินทราบ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานการเงิน
806 20/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้1 ขอความอนุเคราะห์เปิดระบบลงทะเบียนการยืนยันการเข้ารับปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 1) ทราบ 2) มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศทราบ / อนุมัติ
ทราบ,ผู้อำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
805 ศธ 0632/501 19/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ4 รายงานผลการตรวจสอบและรับรองข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 1) ทราบ 2) มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทราบ,ผู้อำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
804 ศธ 0624/405 20/6/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1 การตรวจสอบและรับรองข้อมูล 1) ทราบ 2) มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทราบ,ผู้อำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์


ทั้งหมด 818 ฉบับ   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 55 Next »