ทะเบียนหนังสือประทับตรา

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Rsivea e-Office สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

SVG
SVG

@ที่ เลขที่ ลงวันที่ ส่งถึงหน่วยงาน เรื่อง การปฏิบัติ View Edit
36 ศธ 0646/ว 36 21/12/2565 สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ การแนะแนวและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2566 ผู้อำนวยการสถาบัน,อัญชลี พลวารินทร์
35 ศธ 0646/ว 35 20/12/2565 สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ โครงการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยจากเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ชุมชน ระยะที่ 2 ผู้อำนวยการสถาบัน,อัญชลี พลวารินทร์
34 ศธ 0646/ว 34 13/12/2565 สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม” ผู้อำนวยการสถาบัน,อัญชลี พลวารินทร์
33 ศธ 0646/ว 33 8/12/2565 สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ขยายระยะเวลาการจัดส่งผลงาน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ผู้อำนวยการสถาบัน,อัญชลี พลวารินทร์
32 ศธ 0646/ว 32 1/12/2565 สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ขอเผยแพร่สื่อประกอบการสอนเสริมภาษาอังกฤษสำหรับการเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2565 ผู้อำนวยการสถาบัน,รองผู้อำนวยการ (2),อัญชลี พลวารินทร์
31 ศธ 0646/ว 31 30/11/2565 สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้อำนวยการสถาบัน,อัญชลี พลวารินทร์
30 ศธ 0646/ว 30 18/11/2565 สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ประชาสัมพันธ์การร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประกวดการบริหารงานฟาร์ม ประจำปีการศึกษา 2565 ผู้อำนวยการสถาบัน,ผู้ช่วยผู้อำนวยการ,อัญชลี พลวารินทร์
29 ศธ 0646/ว 29 16/11/2565 สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ขอเผยแพร่แบบทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับการเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2565 ผู้อำนวยการสถาบัน,อัญชลี พลวารินทร์
28 ศธ 0646/ว 28 9/11/2565 สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ขอเชิญประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ.2565 ผู้อำนวยการสถาบัน,อัญชลี พลวารินทร์
27 ศธ 0646/ว 27 7/10/2565 สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 5 ผู้อำนวยการสถาบัน,รองผู้อำนวยการ (2),อัญชลี พลวารินทร์
26 ศธ 0646/ว 26 4/10/2565 สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ขอเชิญส่งบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการ พัฒนาวิศวกรรมนวัตกรรมเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้นำพอเพียงเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้อำนวยการสถาบัน,รองผู้อำนวยการ (2),อัญชลี พลวารินทร์
25 ศธ 0646/ว 25 30/9/2565 สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ มาตรการในการป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการสถาบัน,อัญชลี พลวารินทร์
24 ศธ 0646/ว 24 27/9/2565 สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ขอส่งบทความวิจัยนำไปใช้ประโยชน์สำหรับบูรณาการจัดการเรียนการสอน ผู้อำนวยการสถาบัน,อัญชลี พลวารินทร์
23 ศธ 0646/ว 23 12/9/2565 สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการแข่งขันแฮกกาธอน (Hackathon) พัฒนานวัตกรรมทางสังคม ผู้อำนวยการสถาบัน,อัญชลี พลวารินทร์
22 ศธ 0646/ว 22 12/9/2565 สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ การจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผู้อำนวยการสถาบัน,อัญชลี พลวารินทร์