สมุดทะเบียนหนังสือประทับตรา

แบบฟอร์มลงทะเบียนรายการส่งหนังสือประทับตรา

ผู้ดำเนินการจัดทำหนังสือตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบ

ฝ่ายปฏิบัติการที่รับผิดชอบ