สมุดทะเบียนหนังสือรับ พ.ศ. 2567

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Rsivea e-Office สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

SVG
SVG


ทั้งหมด 818 ฉบับ   « Previous 1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Next »

@รับ เลขที่ ลงวันที่ จาก เรื่อง การปฏิบัติ View Edit1 Edit2
83 ด่วนที่สุด
ศธ 0601/901
22/1/2567 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน Thailand s SDGs Hackathon ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน 1. ทราบ 2. มอบงานประชาสัมพันธ์
ทราบ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
82 ด่วนที่สุด
ศธ 0604/28
22/1/2567 สอศ/สำนักนโยบายและแผนฯ การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญ่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 1. ทราบ 2. มอบงานประชาสัมพันธ์
ทราบ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
81 สทศ 0001/ว 38 18/1/2567 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์การใช้บริการทดสอบ ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 1) ทราบ 2) มอบรองสมพร ดำเนินการ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (2),งานวัดผลและประเมินผล
80 ศธ 0604/27 19/1/2567 สอศ./สำนักนโยบายและแผนฯ ขอให้สถานศึกษารายงานสถานะรายรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 1) ทราบ 2) แจ้งรองเนาวรัตน์ ดำเนินการด่วน
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานบัญชี
79 ศธ 0601/847 19/1/2567 สอศ./สำนักอำนวยการ แก้ไขคำสั่งย้ายประเภทอำนวยการ ระดับต้น 1) ทราบ 2) แจ้งรองเนาวรัตน์ ทราบ มอบงานบุคลากร ดำเนินการ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานบริหารทรัพยากรบุคคล
78 ว่าง 19/1/2567
77 ศธ 0614/838 19/1/2567 สอศ./ศูนย์ประสานงานสถาบันฯ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รายเดือน) 1) ทราบ 2) แจ้งรองเนาวรัตน์ ทราบ และมอบ สพค. งานติดตามและประเมินผล ดำเนินการ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ,งานติดตามและประเมินผล
76 ศธ 0601/6 18/1/2567 สอศ./กลุ่มงานจัดการงานบุคคล1(สอ.) การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ งวดที่ 2 1) ทราบ 2) แจ้งรองเนาวรัตน์ ทราบ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานการเงิน,งานวางแผนและงบประมาณ
75 ด่วนที่สุด
ศธ 0601/758
18/1/2567 สอศ./กลุ่มนิติการ(สอ.) นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 1) ทราบ 2) แจ้งบุคลากรทราบ
ทราบ,แจ้งบุคลากรทราบ
74 ศธ 0601/598 16/1/2567 สอศ./สำนักอำนวยการ ขออนุญาตลากิจส่วนตัว 1) ทราบ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานบริหารทรัพยากรบุคคล
73 ศธ 0604/20 17/1/2567 สอศ./สำนักนโยบายและแผนฯ ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประจำปีการศึกษา 2024/2025 1) ทราบ 2) ปิดประกาศ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
72 ศธ 0604/22 17/1/2567 สอศ./สำนักนโยบายและแผนฯ การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 1 พลางก่อน ครั้งที่ 1 งบดำเนินงาน รายการค่าประกันสังคม งวดที่ 2 1) ทราบ 2) แจ้งรองเนาวรัตน์ ทราบ ดำเนินการ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานการเงิน,งานบัญชี,งานวางแผนและงบประมาณ
71 นศ 0003/ว 78 17/1/2567 สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอแจ้งเวียนหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ 1) ทราบ 2) แจ้งรองเนาวรัตน์ ทราบ แจ้งงานการเงิน ทราบ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานการเงิน
70 ศธ 0643.3/ว 083 11/1/2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอความอนุเคราะห์ร่วมเช่าบูชาพระรอด อกท. รุ่นที่ 1 ด้วยพระบารมี 1) ทราบ 2) มอบรองเนาวรัตน์ ดำเนินการให้การสับสนุน
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานการเงิน
69 สม 0008/300 10/1/2567 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อนุญาตเข้าศึกษาดูงานรัฐสภา 1) ทราบ 2) แจ้งรองเนาวรัตน์ ทราบ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานบริหารทรัพยากรบุคคล


ทั้งหมด 818 ฉบับ   « Previous 1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Next »