สมุดทะเบียนหนังสือรับ พ.ศ. 2567

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Rsivea e-Office สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

SVG
SVG


ทั้งหมด 985 ฉบับ   « Previous 1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 60 66 Next »

@รับ เลขที่ ลงวันที่ จาก เรื่อง การปฏิบัติ View Edit1 Edit2
175 ศธ 0646.9/064 15/2/2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา การย้าย
174 ศธ 0646.9/065 15/2/2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา การย้าย
173 นศ 0005/ว 877 16/2/2567 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช การคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นสตรีไทยดีเด่น ปี 2567 1) ทราบ 2) ปิดประกาศ
ทราบ,ปิดประกาศ
172 นศ0017.3/ว873 16/2/2567 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช การประสานขอความร่วมมือจากคณะรัฐมนตรีในเรื่องต่าง ๆ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ทราบ
ทราบ
171 ศธ 0646.7/077 16/2/2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง การสำรวจข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง 1) ทราบ 2) แจ้งและมอบตามเสนอเพื่อดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยางของสถาบัน ต่อไป
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานพัสดุและสินทรัพย์
170 ศธ 0646.5/075 16/2/2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา การสำรวจข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรสวนยาง 1) ทราบ 2) แจ้งและมอบตามเสนอเพื่อดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยางของสถาบัน ต่อไป
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานพัสดุและสินทรัพย์
169 ศธ 0646.8/79 16/2/2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง การสำรวจข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง 1) ทราบ 2) แจ้งและมอบตามเสนอเพื่อดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยางของสถาบัน ต่อไป
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานพัสดุและสินทรัพย์
168 ศธ 0646.10/150 16/2/2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ส่งแบบสำรวจข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง 1) ทราบ 2) แจ้งและมอบตามเสนอเพื่อดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยางของสถาบัน ต่อไป
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานพัสดุและสินทรัพย์
167 ศธ 0646.9/067 16/2/2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา การสำรวจข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง 1) ทราบ 2) แจ้งและมอบตามเสนอเพื่อดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยางของสถาบัน ต่อไป
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานพัสดุและสินทรัพย์
166 ด่วนที่สุด
ศธ 0601/2120
16/2/2567 สอศ./สำนักอำนวยการ การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย 1) ทราบ 2) แจ้งเรียนบุคลากรสถาบันทราบ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
165 ศธ 0604/57 16/2/2567 สอศ./สำนักนโยบายและแผนอาชีวศึกษา ทุนการศึกษา Destination Australia ของรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลีย ประจำปี 2567 1) ทราบ 2) แจ้งและมอบตามเสนอ
ทราบ,ผู้ช่วยอำนวยการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์,งานสวัสดิการและการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
164 ด่วนที่สุด
ศธ 0606/101
14/2/2567 สอศ/สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ตอบแบบสำรวจการดำเนินงานศูนย์ทดสอบฯ 1) ทราบ 2) แจ้งวิทยาลัยสังกัดสถาบัน ฯ ทราบ ตอบแบบเสนอถามด่วน
ทราบ,แจ้งวิทยาลัยในสังกัด
163 ศธ 0601/2105 14/2/2567 สอศ./สำนักอำนวยการ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 1) ทราบ 2) แจ้งและมอบตามเสนอเพื่อใช้ประกอบการขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ต่อไป (ตัวจริงอยู่ในตู้เอกสารลับ แฟ้มเอกสาร มอบอำนาจ)
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),งานพัสดุและสินทรัพย์
162 ศธ 0645/ว89 16/2/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 1) ทราบ 2) แจ้งรองเนาวรัตน์ทราบ 3) มอบ สพค. ใช้ประกอบในการดำเนินการของสถาบันฯ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ,งานวางแผนและงบประมาณ
161 ศธ 0602/58 15/2/2567 สอศ./สำนักความร่วมมือ ขอส่งสำเนาบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ 1) ทราบ 2) แจ้งและมอบดำเนินการตามเสนอ
ทราบ,รองผู้อำนวยการ (1),ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ,งานความร่วมมือ


ทั้งหมด 985 ฉบับ   « Previous 1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 60 66 Next »