แก้ไขข้อมูลบันทึกข้อความภายนอก สอ.

แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลบันทึกข้อความภายนอกสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน