แก้ไขข้อมูลทะเบียนหนังสือรับ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Rsivea e-Office สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

SVG
SVG

สมุดทะเบียนหนังสือรับ

แบบฟอร์มบันทึกการมอบหมายหนังสือราชการ

การปฏิบัติและมอบหมายงาน (รายการที่ติ๊กเลือกไว้เดิม)


การปฏิบัติและมอบหมายงาน
1. ความเห็นผู้อำนวยการ


2. เห็นควรแจ้งฝ่ายบริหาร


3. เห็นควรมอบนักวิชาการ (ตามภาระงานชั่วคราว)


4. เห็นควรมอบสำนัก/กลุ่มงาน
สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน (สอ.)
กลุ่มช่วยอำนวยการและเลขานุการ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการกลุ่มบริหารการเงิน การคลังและสินทรัพย์สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา (สพค.)
กลุ่มยุทธศาสตร์และความร่วมมือกลุ่มติดตาม ประเมินผลและสารสนเทศ


สำนักพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และกิจการพิเศษ (สพก.)
กลุ่มพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษากลุ่มกิจการพิเศษ


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (ศวพ.)
กลุ่มวิจัยและพัฒนากลุ่มเครือข่ายวิชาการ

อาชีวศึกษาบัณฑิต (อบ.)
กลุ่มจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
กลุ่มบริการวิชาการและศิลปะวัฒนธรรม


สำนักพัฒนาวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพม.)
กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพกลุ่มส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ